Responsive image

Tổ chức, công dân chọn phương án đánh giá và bấm vào nút "Gửi kết quả" để đánh giá kết quả phục vụ cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Sở Công thương

2. Sở Giao thông vận tải

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

4. Sở Khoa học và Công nghệ

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

7. Sở Ngoại vụ

8. Sở Nội vụ

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10. Sở Tài chính

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

12. Sở Thông tin và Truyền thông

13. Sở Tư pháp

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15. Sở Xây dựng

16. Sở Y tế

17. Văn phòng UBND Tỉnh

18. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

19. Ban Quản lý các khu công nghiệp

20. Bảo hiểm xã hội tỉnh

21. Cục Thuế tỉnh

22. Điện lực Vĩnh Phúc