Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ tịch UBND cấp xã gửi quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tới Chủ tịch UBND cấp huyện.

Bước 2. Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Bước 3. Chủ tịch UBND cấp huyện gửi quyết định này đến UBND cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em; Cơ sở trợ giúp xã hội.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Cá nhân, gia đình có mong muốn nhận chăm sóc thay thế.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật trẻ em năm 2016.

+ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.