Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. UBND cấp xã nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm hành chính công bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Bước 3. Trả kết quả:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện trả kết quả cho UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, trong đó: Trung tâm hành chính công cấp huyện: 0,5 ngày; Phòng Lao động - TB&XH: 2,5 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định điều chỉnh chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.