Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

18/01/2022

Sáng 18/7, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 01 của Chính phủ và các chính sách của Trung ương, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, quyết liệt, chủ động thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép, nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh chỉ đạo điều hành, giao nhiệm vụ cho 21 sở, ban, ngành và 9 huyện, thành phố trên cơ sở 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Qua đó góp phần quan trọng đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh, với tăng trưởng kinh tế cao thứ 9 toàn quốc, 18/19 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của BCH Trung ương, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, thực hiện tự phê bình, phê bình của các đảng viên, bảo đảm xây dựng mối đoàn kết thống nhất các đảng viên trong Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ. Năm 2021, các chi bộ đã tổ chức 24 buổi sinh hoạt chuyên đề, góp phần tích cực giải quyết nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh chủ động bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2022; kịp thời đôn đốc, kiểm tra các ngành tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh; triển khai các dự án, công trình trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh dịch bệnh.

Thanh Nga

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: