Yên Lạc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

17/01/2022

Thời gian qua, huyện Yên Lạc đã từng bước cải cách thể chế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của huyện được nâng cao. Trong năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Lạc đã giải quyết 98,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận, trong đó có 86 trả kết quả trước hạn. UBND các xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết 22.907 hồ sơ, đạt gần 100%, trong đó có 19.750 hồ sơ trả kết quả trước hạn.

Song song với hiện đại hoá nền hành chính, huyện tập trung cải cách tổ chức bộ máy theo Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và luân chuyển cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Riêng trong năm 2021, huyện đã luân chuyển 21 cán bộ quản lý các trường trên địa bàn, luân chuyển 6 cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Đồng thời, chú trọng trẻ hoá và nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Hiện trên 91% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng.

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số cải cách hành chính của huyện, trong năm 2022, cùng với tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác cải cách hành chính, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tập trung kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu quả.

Trần Biển