Thể lệ Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XI năm 2022

09/05/2022

I - NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM DỰ GIẢI NĂM 2022

1. Nội dung

- Tác phẩm báo chí tham dự “Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XI năm 2022” là những tác phẩm viết về tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, 2022 có chất lượng cao, có giá trị định hướng tư tưởng, văn hóa, phù hợp với quan điểm chỉ đạo tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính chính xác, khách quan. Ưu tiên tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới, nêu được vấn đề dư luận quan tâm, định hướng dư luận xã hội tích cực, đề xuất được các giải pháp hữu hiệu, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước.

- Chủ đề tác phẩm tập trung phản ánh các nội dung sau: Phản ánh việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là về: kết cấu hạ tầng khung đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, nét đẹp đất và người Vĩnh Phúc; những cách làm hay, mô hình mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội; phê phán các hiện tượng tiêu cực, những vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội…

2. Yêu cầu

- Tác phẩm dự Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XI năm 2022 phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản. (Không nhận các tác phẩm đã được giải của báo chí Trung ương, các cuộc thi của tỉnh và các ngành phối hợp).

- Tác phẩm dự Giải đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 21/5/2021 đến 20/5/2022.

- Các tác phẩm báo chí được xét Giải bao gồm: Báo in (bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, ký báo chí). Báo phát thanh (bài phản ánh; bình luận, chuyên luận vấn đề sự kiện; phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra). Báo truyền hình (phóng sự thời sự, phóng sự chuyên đề, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, tọa đàm vấn đề sự kiện, ký sự truyền hình, phim tài liệu). Báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, ghi chép, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí). Ảnh báo chí (ảnh đơn, các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí).

3. Hồ sơ tác phẩm dự Giải

- Yêu cầu chung:

+ Bài dự thi của các tác giả ghi rõ: “Bài dự thi Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XI năm 2022”; họ tên, bút danh, số điện thoại liên hệ, đơn vị công tác của tác giả, tên tác phẩm, ngày, tháng, năm, số báo đăng (đối với báo in, báo điện tử, ảnh báo chí), phát sóng đối với báo truyền hình, báo phát thanh. Hồ sơ tác phẩm dự thi có xác nhận của thủ trưởng cơ quan tác giả công tác.

+ Tác phẩm dự giải: không trả lại tác giả,Thường trực Hội đồng Giải lưu hồ sơ các tác phẩm dự Giải năm 2022.

- Yêu cầu cụ thể:

+ Đối với báo in: tác giả gửi bài dự thi đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4 nộp kèm theo bản phô tô bản gốc bài báo và măngséc tờ báo đăng bài, đồng thời gửi file bài viết về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải). Mỗi tác phẩm dự thi là một hoặc một loạt bài. Bài dự thi không quá 2.000 từ; đối với loạt bài nhiều kỳ, không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.600 từ, nội dung các bài trong loạt bài phải liên quan đến nhau trong một chỉnh thể thống nhất, không phải là các bài riêng lẻ về cùng một vấn đề. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

+ Đối với báo phát thanh: Tác phẩm phát thanh được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB (không nhiễm virus); phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc. Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự phát thanh không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Tác giả nộp kèm bản đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4 (ghi rõ nội dung người nói, trả lời phỏng vấn), đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải). Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

+ Đối với báo truyền hình: Các loại bài, tác phẩm truyền hình phải thể hiện đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, đọc lời bình phải đạt yêu cầu chất lượng). Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự truyền hình không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Các tác giả dự thi gửi tác phẩm được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB (không nhiễm virus); Bài, lời bình phóng sự truyền hình đánh máy trên giấy A4 (ghi rõ nội dung người trả lời phỏng vấn); nộp kèm bản đánh máy bài dự thi, lời bình phóng sự truyền hình in trên giấy khổ A4. Đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải). Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

+ Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu viết riêng cho báo điện tử (không xét tác phẩm lấy từ báo in); tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết. Bài dự thi không quá 1.800 từ; đối với loạt bài nhiều kỳ, không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.500 từ, nội dung các bài trong loạt bài phải liên quan đến nhau trong một chỉnh thể thống nhất, không phải là các bài riêng lẻ về cùng một vấn đề. Tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản sao in chính gốc; ngày tháng năm đăng trên cổng, trang thông tin điện tử; đồng thời gửi kèm bản đánh máy tác phẩm in trên giấy khổ A4, đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải). Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

+ Đối với ảnh báo chí: Tác phẩm là ảnh đơn, các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Mỗi phóng sự ảnh từ 5 đến 10 ảnh (ảnh cỡ 18x24 cm); không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính, đồng thời gửi file ảnh về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải).

II - ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tác giả: Là các nhà báo chuyên nghiệp (ở các cơ quan báo chí) và cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tác giả tham dự giải: không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tổ chức Giải năm 2022.

- Thành viên Hội đồng Giải, các tiểu ban xét chọn tác phẩm không tham gia dự thi.

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi một tác phẩm dự giải; mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm và có thể cùng đứng tên trong một nhóm tác giả (tác giả là quay phim, chụp ảnh được ký tên tối đa 2 nhóm tác giả).

III - VỀ GIẢI THƯỞNG

1. Báo in: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải, mỗi giải                              15.000.000 đ

- Giải B: 2 giải, mỗi giải                               10.000.000 đ

- Giải C: 2 giải, mỗi giải                                 7.000.000 đ

- Giải khuyến khích: 03 giải, mỗi giải             3.000.000 đ

2. Báo phát thanh: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải, mỗi giải                               15.000.000đ

- Giải B: 1 giải, mỗi giải                              10.000.000đ

- Giải C: 2 giải, mỗi giải                                  7.000.000đ

 - Giải khuyến khích: 02 giải, mỗi giải              3.000.000đ

3.Báo truyền hình: 4 nhóm giải

- Giải A: 01 giải, mỗi giải                             15.000.000đ

- Giải B: 02 giải, mỗi giải                              10.000.000đ

- Giải C: 02 giải, mỗi giải                                7.000.000đ

- Giải khuyến khích: 03 giải, mỗi giải             3.000.000đ

4. Báo điện tử: 4 nhóm giải

- Giải A: 01 giải, mỗi giải                              15.000.000đ

- Giải B: 02 giải, mỗi giải                              10.000.000đ

- Giải C: 02 giải, mỗi giải                                7.000.000đ

 - Giải khuyến khích: 03 giải, mỗi giải              3.000.000đ

5. Ảnh báo chí: 4 nhóm giải

- Giải A: 01 giải, mỗi giải                                10.000.000đ

- Giải B: 01 giải, mỗi giải                                  8.000.000đ

- Giải C: 02 giải, mỗi giải                                  5.000.000đ

- Giải khuyến khích: 02 giải                               2.000.000đ

V - QUY TRÌNH, THỦ TỤC, THỜI GIAN XÉT CHỌN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

- Các chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận các tác phẩm dự giải và lập Ban tuyển chọn gồm: Đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí, đại diện Ban Thư ký chi hội và đại diện phóng viên, biên tập. Ban tuyển chọn có trách nhiệm thu nhận tác phẩm của phóng viên, cộng tác viên tiến hành sơ tuyển chọn tác phẩm gửi về Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.

- Các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh; Ban Tuyên giáo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao các huyện, thành phố tập hợp các bài dự thi ghi rõ họ tên tác giả, bài đăng trên báo, ngày tháng năm (kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm, thể loại, ngày giờ đăng báo, phát sóng) đóng dấu xác nhận của cơ quan chuyển về Thường trực Hội đồng Giải.

Hạn cuối cùng: Ngày 31/5/2022 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ: Nhà in Báo Vĩnh Phúc, đường T11 khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XI năm 2022.

Tất cả các tác phẩm dự Giải không hoàn trả lại tác giả; Hội Nhà báo tỉnh (Thường trực Hội đồng Giải lưu hồ sơ các tác phẩm dự Giải năm 2022).

Các tin đã đưa ngày: