Quyết định 1416/QĐ-BCĐ ngày 04/6/2021 của BCĐ về việc thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Vĩnh Phúc

07/06/2021

File đính kèm