Thông tin chung dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc

15/05/2020

1. Tên tiếng Việt: Dự án Quản lý Nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc

2. Tên tiếng Anh: Vinh Phuc Flood Risk and Water Management, viết tắt là VPFRWMP.

3. Mục tiêu dự án

Dự án nhằm cung cấp môi trường nước bền vững cho sự phát triển kinh tế và xã hội dài hạn của tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, Dự án sẽ tập trung đảm bảo kiểm soát lũ lụt tại lưu vực trung tâm của tỉnh và ngăn chặn sự suy thoái nhanh chóng của chất lượng nước mặt. Mục tiêu phát triển Dự án sẽ đạt được thông qua (i) hỗ trợ các phương án xây dựng công trình nhằm kiểm soát lũ lụt và cải tạo sông; (ii) cải thiện tình trạng thu gom và xử lý nước thải tại thị trấn và vùng nông thôn; (iii) thiết lập hệ thống quan trắc nguồn nước và chất lượng nước, kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp; và (iv) phát triển thể chế và đào tạo cán bộ cho các sở ngành và học viên ngành nước nhằm mục đích quản lý lưu vực sông và các lĩnh vực liên quan đến nước một cách đồng bộ.

4. Nội dung dự án

Dự án Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc (VPFWMP) gồm 3 hợp phần:

a. Hợp phần 1: Quản lý rủi ro lũ lụt, thực hiện các công việc:

- Xây dựng mới 03 trạm bơm tiêu với tổng lưu lượng thiết kế là 145 m3/s gồm: Trạm bơm tiêu Kim Xá; Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên; Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức.

- Xây dựng điều tiết Cầu Tôn, Cầu Sắt.

- Cải tạo nạo vét hệ thống sông Bình Xuyên.

- Cải tạo sông Phan.

Bản đồ tổng thể bố trí công trình hợp phần 1

b. Hợp phần 2: Quản lý môi trường nước, thực hiện các công việc:

- Xây dựng 05 hệ thống thu gom và xử lý nước thải quy mô nhỏ tại 04 thị trấn: Hương Canh; Thổ Tang, Yên Lạc và Tam Hồng. Tổng chiều dài mạng lưới tuyến cống/rãnh 23,58 km; 20 trạm nâng; 18 giếng tách.

- Xây dựng 33 điểm xử lý nước thải tập trung tại các thôn, xóm, cụm dân cư thuộc khu vực nông thôn dọc sông Phan. Tổng chiều dài mạng lưới tuyến cống/rãnh 9,33 km; 33 giếng tách.

- Xây dựng 06 điểm tập kết rác thải ven sông Phan, tổng chiều dài tường quây 365 m.

Bản đồ tổng thể bố trí công trình hợp phần 2

c. Hợp phần 3 : Hỗ trợ thực hiện Dự án và Tăng cường thể chế

5. Hiệu ích đầu tư: Nâng cao chất lượng sống người dân; Bảo vệ hạ tầng kỹ thuật; Tăng hệ số sử dụng đất nông nghiệp, làm gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng Dự án; Gia tăng giá trị sử dụng đất; Góp phần cải thiện môi trường và thu hút các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc. Cụ thể: Kiểm soát và giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt cho toàn vùng Dự án; giảm diện tích bị ảnh hưởng ngập lụt ứng với tần xuất lũ thiết kế P=10% là 5.720 ha, trong đó 85% là đất nông nghiệp - thủy sản; Tổng lượng BOD5 được giảm thiểu 806,8 kg/ngày.đêm. Trong đó, đoạn sông Phan đang bị ô nhiễm nặng từ Hoàng Đan đến Vĩnh Sơn nồng độ BOD5 giảm 24,3%, chất lượng nước được cải thiện trong giới hạn cho phép đạt loại B của QCVN14-2008.

6. Các cơ quan chịu trách nhiệm về Dự án

- Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

- Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

- Chủ Dự án: Ban quản lý ODA tỉnh Vĩnh Phúc

7. Cơ quan tiếp nhận dự án

- Công trình Quản lý rủi ro lũ lụt: Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chức năng thay mặt tỉnh làm chủ sở hữu; Dự kiến Công ty TNHH MTV TL Liễn Sơn là đơn vị công ích của tỉnh sẽ  tiếp nhận quản lý và vận hành hệ thống.

- Công trình Quản lý môi trường nước: Các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên tiếp nhận quản lý và giao cho các xã, thị trấn chịu trách nhiệm vận hành.

- Hệ thống quan trắc cảnh báo lũ: Các Công ty TNHH MTV TL của tỉnh trực tiếp quản lý và tổ chức quan trắc, cung cấp số liệu theo yêu cầu của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Vĩnh Phúc; Các đơn vị sử dụng khai thác thông tin chính: Đài KTTV Tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp và PTNT.

8. Lịch trình thực hiện Dự án

- Thời gian đàm phán Hiệp định : 03/2016

- Thời gian ký kết Hiệp định      : 06/2016

- Hiệp định vay có hiệu lực     : 08/2016

- Khởi công giai đoạn I            : 09/2016

- Thời gian dự án hoàn thành : 08/2021

9. Địa điểm thực hiện Dự án

- Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc được thực hiện trên địa bàn 07 huyện - thị xã - thành phố: Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên và thành phố Vĩnh Phúc  - tỉnh Vĩnh Phúc;

- Diện tích tự nhiên vùng Dự án 710 km2 (nằm trọn vẹn trong vùng 2 – Phân vùng tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc);Tổng dân số năm 2014 của vùng Dự án là 828 nghìn người;

- Ranh giới của vùng Dự án:

+ Phía Bắc - Đông Bắc là dãy núi Tam Đảo;

+ Phía Tây là sông Phó Đáy;

+ Phía Nam là đê tả sông Hồng;

+ Phía Đông - Đông Nam là sông Cà Lồ Cụt.

10. Nguồn tài chính cho Dự án

Nguồn tài chính cho Dự án là nguồn vốn vay ngân hàng thế giới (WB) và nguồn đối ứng của tỉnh Vĩnh Phúc. Sử dụng nguồn vốn vay theo hình thức Chính phủ sẽ cho Vĩnh Phúc vay lại toàn bộ phần vốn vay từ WB. Tổng vốn đầu tư tạm tính cho Dự án: 4.815.800 triệu VNĐ, tương đương 220 triệu USD. Trong đó: Vốn ODA từ nguồn IBRD: : 3.294.077 triệu VNĐ (tương đương 150 triệu USD ). Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến: 1.532.723 triệu VNĐ (tương đương 70 triệu USD)

---VPMO---