Ông Nguyễn Văn Tuấn: Kiến nghị thi hành Bản án số 14/2017/DS- PT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản (cây sưa).

17/11/2020

UBND tỉnh trả lời:

- Giao Cục THADS tỉnh đôn đốc UBND xã Trung Kiên thực hiện Hợp đồng số 02/HĐMB ngày 10/02/2015 theo quy định.

- Giao Cục THADS tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8320/UBND-TD6 ngày 04/11/2020.

Các tin đã đưa ngày: