Danh sách các trường mầm non trong tỉnh

25/11/2013

STT

Huyện

Tên trường

Địa chỉ

1
Tam Đảo

Yên Dương

xã Yên Dương

2

Đồng Thành

xã Yên Dương

3

Đạo Trù

xã Đạo Trù

4

Tân Đồng

xã Đạo Trù

5

Bồ Lý

xã Bồ Lý

6

Đại Đình 1

xã Đại Đình

7

Đại Đình 2

xã Đại Đình

8

Tam Quan

xã Tam Quan

9

Đồng Xuân

xã Tam Quan

10

Hồ Sơn

xã Hồ Sơn

11

Hợp Châu

xã Hợp Châu

12

Minh Quang

xã Minh Quang

13

Tam Đảo

Thị trấn Tam Đảo

14

Quan Đình

xã Đại Đình

15

Cửu Yên

xã Hợp Châu

1

Yên lạc

Tề Lỗ

xã Tề Lỗ

2

Đồng Văn

xã Đồng Văn

3

Trung Nguyên

xã Trung Nguyên

4

Tam Hồng

xã Tam Hồng

5

Yên Đồng

xã Yên Đồng

6

Yên Phương

xã Yên Phương

7

TT Yên Lạc

TT Yên Lạc

8

Đồng Cương

xã Đồng Cương

9

Văn Tiến

xã Văn Tiến

10

Kim Ngọc

xã Bình Định

11

Hồng Phương

xã Hồng Phương

12

Đại Tự

xã Đại Tự

13

Trung Kiên

xã Trung Kiên

14

Liên Châu

xã Liên Châu

15

Trung Hà

xã Trung Hà

16

Hồng Châu

xã Hồng Châu

17

Nguyệt Đức

xã Nguyệt Đức

18

BC Yên Lạc

TT Yên Lạc

19

TT Sao Mai

TT Yên Lạc

1
Vĩnh Yên

Hoa Hồng

Trực thuộc tỉnh - Phường Liên Bảo - V.Yên

2

Ngô Quyền

phường Ngô Quyền

3

Đống Đa

phường Đống Đa

4

Liên Bảo

phường Liên Bảo

5

Tích Sơn

phường Tích Sơn

6

Đồng Tâm

phường Đồng Tâm

7

Hội Hợp

phường Hội Hợp

8

Khai Quang

phường Khai Quang

9

Định Trung

xã Định Trung

10

Thanh Trù

xã Thanh Trù

11

Hoa Sen

phường Tích Sơn

12

28-10

phường Liên Bảo

13

TT Ánh Dương

phường Tích Sơn

14

TT Sao Mai

phường Liên Bảo

15

TT Việt Tiệp

phường Liên Bảo

16

TT Ngọc Khánh

phường Hội Hợp

1
Vĩnh Tường

Kim Xá

xã Kim Xá

2

Yên Bình

xã Yên Bình

3

Chấn Hưng

xã Chấn Hưng

4

Nghĩa Hưng

xã Nghĩa Hưng

5

Đại Đồng

xã Đại Đồng

6

Tân Tiến

xã Tân Tiến

7

Yên Lập

xã Yên Lập

8

Việt Xuân

xã Việt Xuân

9

Lũng Hòa

xã Lũng Hoà

10

Bồ Sao

xã Bồ Sao

11

Cao Đại

xã Cao Đại

12

Tân Cương

xã Tân Cương

13

Phú Thịnh

xã Phú Thịnh

14

Thượng Trưng

xã Thượng Trưng

15

Phương Đông

TT Thổ Tang

16

Vĩnh Sơn

xã Vĩnh Sơn

17

Bình Dương 1

xã Bình Dương

18

Bình Dương 2

xã Bình Dương

19

Vân Xuân

xã Vân Xuân

20

Vũ Di

TT Thổ Tang

21

TT Vĩnh Tường

TT Thổ Tang

22

Tuân Chính

xã Tuân Chính

23

Lý Nhân

xã Lý Nhân

24

Tam Phúc

xã Tam Phúc

25

Tứ Trưng

xã Tứ Trưng

26

Ngũ Kiên

xã Ngũ Kiên

27

Phú Đa

xã Phú Đa

28

Vĩnh Ninh

xã Vĩnh Ninh

29

Vĩnh Thịnh

xã Vĩnh Thịnh

30

An Tường

xã An Tường

31

Bắc Nam

TT Thổ tang

1
Tam Dương

Đồng Tĩnh

xã Đồng Tĩnh

2

Hoa Sen

xã Đồng Tĩnh

3

Hoàng Hoa

xã Hoàng Hoa

4

H­ớng Đạo

xã Hướng Đạo

5

Kim Long

xã Kim Long

6

Kim Long B

xã Kim Long

7

Hoàng Đan

xã Hoàng Đan

8

Hoàng Lâu

xã Hoàng Lâu

9

Hợp Hòa

TT Hợp Hoà

10

An Hòa

xã An Hoà

11

Đạo Tú

xã Đạo Tú

12

Duy Phiên

xã Duy Phiên

13

Thanh Vân

xã Thanh Vân

14

Vân Hội

xã Vân Hội

15

Hợp Thịnh

xã Hợp Thịnh

16

Tam D­ương

TT Hợp Hòa

17

TT Ngọc Khánh

 

1

Phúc Yên

Ngọc Thanh A

xã Ngọc Thanh

2

Ngọc Thanh B

xã Ngọc Thanh

3

Cao Minh

xã Cao Minh

4

Đồng Xuân

phường Đồng Xuân

5

Ánh sao -XN23

xã Cao Minh

6

Nam Viêm

xã Nam Viêm

7

Phúc Thắng

phường Phúc Thắng

8

Hoa Hồng

phường Trưng Trắc

9

Trưng Trắc

phường Trưng Trắc

10

Trưng Nhị

phường Trưng Nhị

11

Tiền Châu

xã Tiền Châu

12

 Xuân Hòa

 phường Xuân Hòa

13

Hùng Vương

phường Hùng Vương

1

Bình Xuyên

L­ơng Hồng

Xã Lương Hồng

2

Liên Hiệp

Xã Thanh Lãng

3

Đồng Xuân

Xã Thanh Lãng

4

Tân Phong

Xã Tân Phong

5

Phú Xuân

Xã Phú Xuân

6

Đạo Đức

Xã Đạo Đức

7

Sơn Lôi

Xã Sơn Lôi

8

Tiên Hư­ờng

Xã Tiên Hường

9

H­ơng Canh

Thị trấn Hương Canh

10

Hoa Mai

Thị trấn Hương Canh

11

Quất L­u

Xã Quất Lưu

12

Tam Hợp

Xã Tam Hợp

13

Thiện Kế

Xã Thiện Kế

14

H­ơng Sơn

Xã Hương Sơn

15

Hoa Lan

Xã Bá Hiến

16

Hoa Ph­ợng

Xã Bá Hiến

17

Bông Sen

Xã Bá Hiến

18

Trung Mỹ

Xã Trung Mỹ

19

Gia Khánh

Xã Gia Khánh

20

NT Tam Đảo

Xã Thiện Kế

21

TT Bình Minh

Xã Bá Hiến

1
Sông Lô

Bạch Lưu

xã Bạch Lưu

2

Quang Yên

xã Quang yên

3

Nhân Đạo

xã Nhân Đạo

4

Đôn Nhân

xã Đôn Nhân

5

Hải Lựu

xã Hải Lựu

6

Lãng Công

xã Lãng Công

7

Phương Khoan

xã Phương Khoan

8

Đồng Quế

xã Đồng Quế

9

Tam Sơn

xã Tam Sơn

10

Như Thuỵ

xã Như Thuỵ

11

Yên Thạch

xã Yên Thạch

12

Tân Lập

xã Tân Lập

13

Cao Phong

xã Cao Phong

14

Đồng Thịnh

xã Đồng Thịnh

15

Nhạo Sơn

xã Nhạo Sơn

16

Tứ Yên

xã Tứ Yên

17

Đức Bác

xã Đức Bác

1
Lập Thạch

Vân Chục

xã Vân Chục

2

Sơn Đông

xã Sơn Đông

3

Triệu Đề

xã Triệu Đề

4

Đình chu

xã Đình Chu

5

Tiên Lữ

xã Tiên Lữ

6

Đồng Ích

xã Đồng Ích

7

Bàn Giản

xã Bàn Giản

8

Xuân Lôi

xã Xuân Lôi

9

Văn Quán

xã Văn Quán

10

Tử Du

xã Tử Du

11

TT Lập Thạch

TT Xuân Hoà

12

Liễn Sơn

xã Liễn Sơn

13

Ngọc Mỹ

xã Ngọc Mỹ

14

Liên Hoà

xã Liên Hoà

15

Bắc Bình

xã Bắc Bình

16

Ba Làng

xã Bắc Bình

17

Quang Sơn

xã Quang Sơn

18

Hợp Lý

xã Hợp Lý

19

Xuân Hoà

TT Xuân Hoà

20

Thái Hoà

xã Thái Hoà

21

Hoa Mai

TT Xuân Hoà

22

Ngọc Mỹ A

xã Ngọc Mỹ

23

T.Trấn Hoa Sơn

TT Hoa Sơn

171

Toàn tỉnh

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: