Lãnh đạo UBND tỉnh

18/02/2022

Đồng chí Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a, Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh quy định tại Điều 17, Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

b, Trực tiếp phụ trách, theo dõi và chỉ đạo hoạt động các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, bao gồm: Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ (Trừ lĩnh vực Tôn giáo);

- Các cơ quan Tỉnh ủy: Hội cựu chiến binh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Tỉnh đoàn; Trường Chính trị tỉnh; Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ;

- Các tổ chức Hội đặc thù: Hội Văn học Nghệ thuật; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Lĩnh vực hoạt động của các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh đã ủy quyền quản lý;

- Phụ trách, theo dõi: Thành phố Vĩnh Yên.

c, Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác thuộc các ngành:

- Lĩnh vực công tác xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vùng trên địa bàn tỉnh; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; chủ trương đầu tư công; chủ trương đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài; chủ trương thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Lĩnh vực công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

d, Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19; Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban chỉ đạo khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

đ, Trực tiếp xem xét, ký duyệt các loại văn bản:

- Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực công tác phụ trách; chương trình công tác năm;

- Các văn bản trình, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo lĩnh vực Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách;

- Các văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng khác.

 

 

 

Đồng chí Vũ Việt Văn - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a, Làm công tác thường trực UBND tỉnh, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành các hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác vắng hoặc được ủy quyền.

b, Phụ trách công tác nội vụ của UBND tỉnh, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nội dung báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc, báo cáo HĐND tỉnh theo luật và quy chế phối hợp hoạt động.

c, Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, theo dõi và chỉ đạo hoạt động các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, bao gồm: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư (trừ lĩnh vực Kinh tế tập thể; Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh; các Trường Cao đẳng trực thuộc tỉnh; các Trường Cao đẳng, Đại học khác trên địa bàn tỉnh;

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh: Ban Tổ chức; Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo; Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy khối cơ quan Đảng tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

- Các cơ quan ngành dọc TW: Bảo hiểm xã hội; Kho bạc; Cục Thống kê; Cục Thuế; Chi cục Hải quan; Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc; Ngân hàng Chính sách xã hội; các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh;

Phụ trách, theo dõi các huyện: Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô.

d, Công tác Giáo dục quốc phòng của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tài chính, Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban chỉ đạo thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách và các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc định kỳ tại hội nghị giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

đ, Theo dõi, chỉ đạo: Công tác tổng hợp báo cáo về thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực pháp luật; báo cáo về giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết kiến nghị và chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đối với UBND tỉnh.

e, Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xem xét, ký duyệt các loại văn bản:

Các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp, các văn bản trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, HĐND tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định chung của toàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Các văn bản liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, các dự án hỗn hợp, các văn bản khác theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

g, Theo yêu cầu thực tiễn, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khước - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a, Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác của các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải;

- Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh; Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban An toàn Giao thông tỉnh; Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- quan thuộc Tỉnh ủy: Hội Nông dân tỉnh;

- Phụ trách, theo dõi các huyện: Huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường.

b, Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác thuộc các ngành: Cơ chế chính sách, quản lý nhà nước về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất; Giá đất; Công nhận quyền sử dụng đất; Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nông thôn mới; An toàn giao thông.

c, Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tài chính, Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban chỉ đạo thuộc ngành, lĩnh vực được phân công và các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc định kỳ tại Hội nghị tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

d, Trực tiếp xem xét, ký duyệt các loại văn bản:

- Các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phân công phụ trách;

- Các văn bản liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, các dự án hỗn hợp, các văn bản khác theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

đ, Theo yêu cầu thực tiễn, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

 

 

Đồng chí Vũ Chí Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a, Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác của các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, bao gồm: Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Dân tộc; Ban quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Lĩnh vực công tác: Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư);

- Lĩnh vực công tác Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ);

- Lĩnh vực quản lý phần vốn nhà nước tại các Công ty TNHH MTV, Công ty cổ phần, các Quỹ tài chính của tỉnh;

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy: Ban Nội chính; Ủy ban kiểm tra; Liên đoàn Lao động tỉnh; Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Báo Vĩnh Phúc;

- Các cơ quan ngành dọc TW: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án; Cục Quản lý thị trường; Bưu điện, Viễn thông; Điện lực;

- Phụ trách, theo dõi các huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo và TP Phúc Yên.

b, Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tài chính, Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công và các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc định kỳ tại Hội nghị tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

c, Trực tiếp xem xét, ký duyệt các loại văn bản:

- Các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phân công phụ trách;

- Các văn bản liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, các dự án hỗn hợp, các văn bản khác theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

d, Theo yêu cầu thực tiễn, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Nguồn: Quyết định số 2908/QĐ-UBND

ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: