Công văn số 2678/CV-BCĐ, ngày 27/4/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh v/v tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”

29/04/2022

File đính kèm