Công văn số 2502/UBND-VX1 ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu/cụm công nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả

27/04/2022

File đính kèm