Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (Từ ngày 01/6 đến 30/6/2020)

24/07/2020