Hỏi về việc doanh nghiệp bổ sung ngành nghề có phải làm lại đánh giá tác động môi trường hay không?

26/04/2021

Chi tiết câu hỏi:

Chúng tôi là Công ty TNHH ACT Vina được thành lập tại Việt Nam theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 2500601588, chứng nhận đầu tư (CNĐT) số 3273792899. Công ty có trụ sở chính và nhà máy đặt tại Lô C2-01, khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Trong quá trình thực hiện tuân thủ pháp luật môi trường, công ty TNHH ACT Vina có gặp vướng mắc về vấn đề pháp luật môi trường và muốn xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn của quý cơ quan. Với nội dung cụ thể:

1. Trường hợp Công ty bổ sung một số ngành nghề với quy mô như sau có cần phải làm đánh giá tác động môi trường hay không?

Gia công Shimplate 2.000.000 EA (pcs)/tháng; gia công Epoxy 2.000.000 EA (pcs)/tháng; mua bán màng film 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán màng nhựa 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán giấy kraft 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán phim cảm quang khô 4.000.000 roll (cuộn) hoặc m2/tháng; mua bán màng cảm quang khô 4.000.000 roll (cuộn) hoặc m2/tháng; mua bán Shimplate 2.000.000 EA (pcs)/tháng; mua bán Epoxy 2.000.000 EA (pcs)/tháng.

2. Trường hợp Công ty bổ sung một số ngành nghề với quy mô như sau có cần phải làm đánh giá tác động môi trường hay không?

Gia công Shimplate 2.000.000 EA (pcs)/tháng; gia công Epoxy 2.000.000 EA (pcs)/tháng; mua bán màng film 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán màng nhựa 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán giấy kraft 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán phim cảm quang khô 4.000.000 roll (cuộn) hoặc m2/tháng; mua bán màng cảm quang khô 4.000.000 roll (cuộn) hoặc m2/tháng; mua bán Shimplate 2.000.000 EA (pcs)/tháng; mua bán Epoxy 2.000.000 EA (pcs)/tháng.

Sửa chữa mạch in điện tử (FPCB) dùng cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (không gồm các loại mạch in 01 lớp, 02 lớp) 2.000.000 EA (pcs)/tháng.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Căn cứ quy định tại mục số 105, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thì trong cả 2 trường hợp nêu trên Công ty phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án.

Trân trọng cảm ơn quý doanh nghiệp!