Các phòng, đơn vị trực thuộc

12/05/2017

  CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

 

1. Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
Điện thoại: 0211.3847.719

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương
Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Quỳnh Hoa

2. Phòng Truyền thông – Giáo dục:
Điện thoại: 0211.3860.292

Trưởng phòng: Vũ Thị Phong Lan
Phó Trưởng phòng: Trịnh Thị Hương


3. Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch & Tài vụ:
Điện thoại: 0211.3847.717

Trưởng phòng: Đỗ Văn Vựng
Phó trưởng phòng: Phan Thị Quyên
Phó trưởng phòng: Tạ Mai Phương

Các tin đã đưa ngày: